BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

Mezinárodní doporučení pro chov

6. 1. 2011

V únoru roku 2010 byly schváleny Generální výborem FCI ve Španělském Madridu, doporučení nebo jinak řečeno strategie, pro chov níže popsaných psů:

1) Úvod – cílem je chov psů funkčně zdravých se stavbou a mentálním stavem typickým pro plemeno, psů, kteří by mohli žít dlouhý a šťastný život ku prospěchu a potěšení svého pána a společnosti obecně, tak jako ku prospěchu a potěšení vlastního psa. Chov musí být řízen takovým způsobem, aby působil ku prospěchu zdraví a dobrého bytí štěňat, stejně jako zdraví matky. Znalosti, čestnost a spolupráce, jak v okruhu národním, tak mezinárodním, musí sloužit jako základ pro zdravý chov. Chovatelé musí být podněcování k zdůrazňování důležitosti páření psů, stejně jako k selekci individuálních zvířat určených k využití v chovu. Členské i spolupracující země musí pořádat programy pro svoje chovatele, nejlépe s roční frekvencí. Musí se upřednostňovat vzdělanost chovatelů oproti vytváření striktních pravidel a přísných požadavků v chovných programech, jelikož tyto poslední jsou nebezpečné tím, že by mohly zredukovat genetickou diverzitu plemene, stejně jako vyčlenit vynikající představitele plemene, nebo omezit spolupráci mezi uvědomělými chovateli. Chovatelé a chovatelské kluby musí být povzbuzovány ke spolupráci s vědeckou komunitou, která má povědomí o problematice tak, aby se zamezilo páření psů s linií, které vedou k potomkům se zdravotními problémy. Každý chovný pes v chovu nebo který projde výběrem proti dědičným nemocím musí mít identifikaci (mikročip nebo tetování).

2) pro chov mohou být použiti pouze psi funkčně a klinicky zdraví, nositelé morfologických charakteristik typických pro plemeno, to znamená, že mohou být použiti pouze psi, kteří netrpí jakoukoli vážnou nemocí nebo funkčním nedostatkem.

2.1. V případě, že jsou použiti psi příbuzensky spříznění se psy, kteří trpí jakoukoli dědičnou chorobou nebo funkčním nedostatkem, musí být tito psi pářeni pouze se psy s krevní linií s malým nebo žádným výskytem těch samých nemocí nebo nedostatků. V případě, že existují specifické testy DNA pro tyto nemoci nebo nedostatky, skupina musí být testována takovým způsobem, aby se zabránilo páření dvou nositelů (viz bod 5)

2.2. Musí být zamezeno kombinování rodů, které v souladu s dostupnými informacemi zvyšují riziko předávání nemocí nebo vážných nedostatků z generace na generaci, nebo které negativně zasahují potomstvo.

2.3. Na chov musí být využiti jen psi, kteří mají zdravou povahu, typickou pro plemeno. To znamená nepoužívat psy, kteří projevují známky poruch v chování ve formě přehnaného strachu nebo agresivního přístupu v situacích, které můžeme posuzovat jako normální v každodenním životě psa.

3) Aby se ochránila, nebo v lepším případě zvýšila genetická variabilita každého plemene, měly by být potlačeny techniky “matador breeding” (*) a “inbreeding” (**). Páření mezi sourozenci, matkou-synem nebo otcem-dcerou nesmí být nikdy připuštěno. Jako obecné doporučení, žádný pes, pes nebo fena, nesmí porodit více než 5 % z počtu potomků registrovaných v jednom plemeni v období 5 let. Velikost zmiňovaného plemene musí být analyzována nejen na úrovni národní, ale také v okruhu mezinárodním, zvláště co se týče plemen s malým počtem jedinců.

(*) “matador breeding” je charakterizován přehnaným použitím jednoho populárního chovného zvířete ve specifickém časovém období; toto užití má za výsledek přiškrcení v chovu, které od otce zapříčiňuje zvýšený počet zdraví škodlivých zvířat; statistiky ukazují, že jakýkoli pes s sebou nese přibližně 5 “špatných” genů v průměru; koncentrace těchto genů se koncentruje, zatímco existuje jisté rozmělnění “dobrých” genů.

(**) “inbreeding” znamená příbuzenský chov.

4) výsledky výběru (jak pozitivní, tak negativní) pro fenotypický vzhled výskytu polygynických nemocí musí být k dispozici v databance s volným přístupem. Výsledky musí sloužit jako pomoc při selekci a kombinaci zvířat k chovu.

4.1. Kalkulované indexy chovu založené na výběru musí být nejlépe informatizované, pro usnadnění výběru zvířat, nejen co se týče fenotypu, ale také genotypu. Obecným pravidlem je že, kalkulovaný index pro určitý výběr musí být lepší, než průměrný index plemene.

4.2. Výběr je doporučený pouze pro nemoci a plemene, pro které mají tyto nemoci důležitý dopad na funkční zdraví zvířat.

5) Výsledky testů DNA pro dědičné nemoci musí být využity k zamezení tomu, aby se nemocná zvířata použila v chovu, a ne nutně proto, aby se vymýtila nemoc. Psi, kteří by byli nositeli (heterozigoti) dědičné nemoci recesivního stupně, mohou být kříženi jen se zvířaty, která prokazatelně nejsou nositeli alely stejné nemoci.

6) Každému zvířeti by mělo být umožněno, aby se pářil přirozeně. Umělé oplodnění nesmí být použito pro překonání fyzických nedostatků psa. Feny, které neměly přirozený porod kvůli anatomickým problémům nebo dědičné setrvačnosti, musí být od toho okamžiku vyčleněny z chovu. To samé se týká fen, které nebyly schopny pečovat o své potomky samy jen kvůli psychickým problémům nebo kvůli agalakcii (nízké nebo žádné produkci mléka)

7) Zdravotní problémy, které nemohou být diagnostikovány zkouškami DNA nebo jinými druhy výběru musí obdržet stejnou důležitost ve specifických programech chovu.

8) Obecným pravidlem je že, chovný program nesmí vyloučit více než 50% jedinců plemene; zásoba chovných zvířat musí být vybrána mezi lepší polovinou populace plemene.

9) Vzdělávání potomstva, spojená se správnou výživou, jejich vystavením přírodním faktorům a stimulaci matky, chovatele a dalším, které jsou určeny k rozvinutí správných odpovědí a sociálních přístupů, musí být základním předpokladem v každém chovném programu.

Nejpodrobnější detaily o Chovu Zdravých Psů jsou k dispozici v Pravidlech chovu a mezinárodních regulích FCI. (článek 12 – Etický kodex chovu) tyto strategie byly schváleny Chovnou komisí FCI v Neapoli 23/05/09.

Vybráno ze stran 54 a 55 časopisu Skutečný pes měsíce září/říjen tohoto roku

.

Autorské poznámky tohoto signatáře:

a) přepis textu byl proveden literární formou, pouze jsme provedli opravu několika hesel, které nebyly nejvhodnější, v mém chápání, pro přenos myšlenek schválených Výborem.

b) Hodně se používalo heslo “křížení”, oproti správnějšímu, což by bylo “páření”

c) Já mám osobně velkou radost, když tyto promluvy a články techniků, vědců, veterinářů, genetiků, zootechniků, doktorů, etc., dosvědčují mnou obhajované teze.

d) Tato doporučení také ještě zvyšují naše přesvědčení o urgentní nutnosti nových Pravidel pro chov a výběr plemene FIB.

e) Tato doporučení schválená Výborem a později také Komisí, byla ještě dříve cílem výzkumu Komise složené z veterinářů, kteří s nimi vyjádřili souhlas.

f) Proto, moji přátelé, musíme dát větší důraz na zdraví FIB, na odchov přirozeným způsobem, pokud si budou rodiče (pes a fena) rozumně blízko fyzicky; na porod bez lidské pomoci (můžeme vstoupit jen když to bude absolutně nezbytné); na předání štěňat k prodeji teprve po dvou měsících věku a s alespoň několika uskutečněnými vakcínami, tak jako se započatým administrativním procesem notářské registrace v jednom z klubů začleněných do systému FCI/CBKC; musíme se podřídit matce přírodě a nechat pečovat o potomstvo pouze matku, a poskytnout pouze malou pomoc ve formě stravy, pod dohledem veterinárního lékaře; a etc…

g) Všimněte si, že z Plemenného standardu FIB byla vyňata, tam v FCI, potřeba Zkoušky povahy, skutečnost, co se týče mého skromného chápání, provedená špatným způsobem, avšak já to dokonce přijímám, neboť cílem je zamezit tomu, aby chov FIB v některých zemích Evropy nebyl cílem restriktivních norem. Navrhuji změnit zkoušku a přejít na označení Zkouška obrany, protože tohle, kromě “politicky korektnějšího”, je také fyzicky korektnější, protože zkouška není o útoku, ale o obraně (místa, pána, nebo vlastní FIB).

„pop-ups“ je na stránkách: http://www.spfilabrasileiro.com.br nebo se připojte k seznamu na již informovaných stránkách, nebo na vlastních stránkách CBKC nebo, konečně, na stránkách chovatelské skupiny FIB umístěné na: http://br.groups.yahoo.com/group/filabrasileiro-brasil/

Srdečný pozdrav chovatelům FB.

São Paulo, 21. listopadu 2010.

Virgílio De Martella Orsi.

Rozhodčí pro plemeno FIB a skupiny I, II, IV, V, VIII, X a XI CBKC/FCI.

Chovatelská stanice Vale do Aricanduva/SP- Brazílie.

Komentáře: 1 k příspěvku “Mezinárodní doporučení pro chov”

  1. Chtělo by to poslat i do dalších klubů.

Odpovědět

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a.