BLOG – FBC

– prostor pro Vaše diskuze, fotky, poznatky a novinky

17.11.2012 Členská schůze

Členská schůze FBC dne 17.11. 2012 v Tuchlovicích

Přinášíme krátkou zprávu z pět hodin dlouhé a místy emotivní členské schůze. Zde je ve stručnosti její průběh a výsledky podstatných hlasování.
Schůze byla zahájena prezencí přítomných a předložením plných mocí nepřítomných členů, rozdáním hlasovacích lístků a návrhu nových stanov klubu. Celkem bylo rozdáno 30 hlasovacích lístků, takže potřebná většina čítala 20 hlasů.
Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně klubu, paní Mgr.Kláry Filipové, která oznámila svoji nepřítomnost až v den konání schůze a protože bylo naléhavě potřeba projednat některé otázky a neprodleně schválit důležité dokumenty, přítomní se jednomyslně rozhodli pokračovat ve schůzi. Schůze byla řízena paní pokladní, Pavlou Trskovou.
Po krátkém projevu na zahájení bylo přikročeno k prvnímu bodu jednání, kterým bylo projednání disciplinárních přestupků.
Na žádost z pléna byla paní Vaněčková vyzvána k vysvětlení situace ohledně DKK její feny Rajavi do Fortal do Fila. K problému došlo na klinice MVDr.Duchka, kde byla chovatelce vydána chybou kliniky jiná osvědčení o DKK, dále má chovatelka důvodnou pochybnost o identitě psa na RTG snímcích. Celou záležitostí se nyní zabývá ČMKU a také KVL. Na návrh paní MVDr.Prokešové se nebude na dotyčnou fenu vydávat krycí list, dokud nebude situace vyřešena.
Dalším bodem byla odpověď ČMKJ (celý dokument je ZDE jako příloha tohoto zápisu) na stížnost podanou právním zástupcem manželů Doležalových. Paní Šestáková, jako pracovnice PK ČMKJ, přednesla na žádost paní Doležalové dopis s odpovědí ČMKJ. V poměrně rozsáhle odpovědi ČMKJ konstatuje, že je stížnost nedůvodná a naopak data, která dokládají pochybení manželů Doležalových ohledně spoluvlastnictví psa Triase da BR Santa Luzia jsou zcela správná. Protože jde o vážné porušení zápisního řádu, hlasovalo se o vyloučení paní Doležalové z klubu (p.Doležal není a nikdy ani nebyl členem), návrh nebyl přijat (14 pro, 11 proti, 4 se zdrželi).
Paní Doležalová byla dále vyzvána aby uhradila nedoplatek za Pracovní sraz 2012, kde zaplatila poplatek pouze za jednoho psa, ale akce se zúčastnila celkem se čtyřmi psy. Při prezentaci na Srazu tudíž ani nepředložila doklady o platném očkování a v případě kontroly z KVS tak Klub vystavila nebezpečí ukončení akce z důvodu neprovedené veterinární přejímky tří zatajených psů. Pí Doležalová odmítla nedoplatek ve výši 900,- Kč uhradit.
Dále jsme zhodnotili průběh akcí za tento rok. Naplánované akce úspěšně proběhly, nicméně jejich finanční efekt nebyl valný. To zmínila i paní pokladnice v následné zprávě o finanční situaci klubu. Ta bohužel není příliš dobrá, protože došlo k výpadkům nebo zkrácení sponzoringu, zejména kvůli laxnímu přístupu bývalého předsedy klubu. Přestože slíbil v tomto směru podporu nové předsedkyni, slib nesplnil a bylo nutno improvizovat.
Poté byly diskutovány nové stanovy klubu. Prošli jsme je bod po bodu a navržené změny byly hlasovány. Aby klub mohl fungovat podle schválených stanov, bylo třeba zvolit Odvolací komisi. Byli navrženi a následně zvoleni: ing.Mohelský (29 pro), ing.Filip (23 pro, 6 zdrž.), p.Koštejn (28 pro, 1 zdrž.).
Poradkyně chovu, paní Vaněčková, poté vysvětlila svůj návrh Jednotných podmínek chovu, o který předloží ostatním dvěma klubům chovajícím Filu (MC, KMDPP) a ČMKU. Jde o návrh, který by měl být přijatelný pro všechny zúčastněné a zároveň by umožnil lépe roztřídit chovnou základnu v rámci všech tří klubů. Chovnost by se dělila do skupin A, B a C, podle splněných kritérií (exteriér, DKK/DLK, povaha atd…). V závislosti na třídě chovnosti by se vybíral partner ke krytí. Kvůli pokročilé hodině již nebyl čas na detailní probrání všech detailů, např. položek nově navržené bonitační karty. Zúčastnění alespoň dali souhlas (21 pro) paní Vaněčkové, aby o těchto podmínkách dále jednala s kluby. ČMKU již, po létech slibů, bere vytvoření jednotných podmínek bere konečně vážně; kdybychom se bývali v klubu na ničem nedohodli, mohlo by to vést i ke zrušení našeho klubu.
Poslední bod, který jsme stihli probrat, se týkal zveřejnění seznamu členů klubu. Výsledkem je seznam, který součástí každého čtvrtého čísla zpravodaje.
Body, které se tentokrát nedostalo, budou na programu další členské schůze.
Všem, kteří do Tuchlovic dorazili osobně, nebo poskytli plné moci, děkujeme za účast.

zápis vyhotovil Ing. Martin Vaněček